FAMILIE AALDERS WOONDE IN DEZE WONING van 1724 tot 1834

Deze boerderij Huis 479  'BOM VELTKAMP' werd al in 1650 op de kaarten ingetekend!

Dit huis wordt aangegeven op de kaart van de Oerse gemeente. Deze kaart (ZIE HIERONDER) is rond 1650 gemaakt (Het huis heeft zijn naam te danken aan de slagboom die hier stond  die toegang gaf tot de IJsselweiden.) Het huis had een vol regt op de IJsselweiden.
Frederik van Hal is op 23 mei 1680 in Ulft getrouwd met Catrina Johanna Tannemaet, Frederik is in 1725 nog in leven. In 1719 heerst er veepest in Oer.
Johannes van Hal is op 10 december 1713 getrouwd met Elisabeth Messing.
Frederik van Hal is gedoopt op 11 november 1724 en is op 11 september 1774 getrouwd met Hendriena ten Brink, de weduwe van Jannes Aalders.
Frederik van Hal is op 2 december 1811 overleden te Oer op deze plaats de getuigen bij het aangeven van het overlijden waren Jannes Kok en Hendrik Jan Aalders (wonende begin Debbeshoek, later het huis van Carolus Kok)
Uit het tweede huwelijk van Jannes Aalders met de bovengenoemde Hendriena ten Brink werd op 27 oktober 1757, Bernardus Aalders geboren. Bernardus overleed op 1 februari 1838.
Bernardus Aalders is dagloner en is gehuwd met Johanna Heijster die is overleden op 26 januari 1838, in de ouderdom van 69 jaar.
Uit dit huwelijk is op 15 januari 1806 Johanna Aalders geboren.
Volgens de volkstelling van 1826-1829 woonden ook op dit adres : Willemina van de Sande, die gehuwd is Willem Aalders, een zoon van het echtpaar Bernardus Aalders en Johanna Heijster. Er wonen ook nog in dit tijdperk op het huis : Hendrik en Hendrikus Aalders, Jan Aalders, Willem Aalders.
In 1840 vertrekt het echtpaar Willem Aalders en Willemina van de Sande, naar Huis No 503 (Zie huis No 64, dit is het huis waar later Bernard Overgoor en van Heel op gewoond hebben op de Oerseweg.)
In het jaar 1824 op zeven november, leent het echtpaar Aalders-Heijster van Mejuffrouw Sara Helena Fischer, renteniersche, wonende te Gendringen, de som van driehonderd gulden, als onderpand werd gesteld: Een huis, erf en grond met den hof daar agter, staande en gelegen in de buurtschap Our, nummero 157, met het perceel bouwland de Lagebreide genaamd, groot ongeveer vijf en tachtig roeden, zestien ellen, veertig palmen, tuschen den IJsselstrang en het huisperceel voormeld gelegen en aldaar Hendrik Jan Aalders ter eene en Wessel Hafkenscheid, ter andere zijde gelegen zijn. Een perceel bouwland de Mussenakker genaamd, groot veertien roeden, negentien ellen, negen en twintig palmen, in het Oursche Veld, naast het land van Fredericus Hafkenscheid gelegen. Een perceel dito, mede in het Oursche Veld bij Hupjesberg? Naast het land van Driever, aan de voerweg naar het Polshekken gaande gelegen, groot veertien roeden, negentien ellen, negen en twintig palmen. Een stukjen land bij Hupjesberg, in het Oursche Veld, naast het land van Driever gelegen, groot ongeveer negen en veertig roeden, zeven en zestig ellen, vier en vijftig palmen. Welke vaste goederen de debiteuren verklaaren hun in vasten eigendom te behoren en te zijn vrij en ontheven van alle legale geregtelijke en van hijpotheken en verbanden.

Op 17 augustus 1830 morgens om negen uur verschenen voor notaris Jacob Kolfschoten : 1) Jan Segewis, schoenmaker wonend te Sillevold en diens door hem ten dezen geassisteerde en geautoriseerde ehevrouw Gerritje Aalders. 2) Hendrik Jan Aalders, landbouwer wonende in Oer, gemeente Gendringen.
3) Jan Hendrik Aalders, slijter in sterke dranken, wonende te Amersfoort, ten deze gerepresenteerd door des zelfs generale en speciale gemagtigde Wessel Hafkenscheid, koster, wonende te Ulft. Die overgaan tot de inventarisatie van roerende goederen die behoren tot de nalatenschap van Enneken Breuns die overleden is op 22 februari 1830 op dit adres.
Op 19 september 1840 komt hier ook even Frederik Aalders te wonen, die van Wisch komt en later vertrokken is naar huis No 480 (Fr. Daamenstraat). In de periode 1840-1850 woonden ook op dit adres Hendrik Ridder, dagloner, 39 jaar, geboren te Emmerik, mei 1841 ingekomen van huis no 571A, vertrokken naar huis no 467, hij was gehuwd met Berendina van Groningen, 37 jaar, geboren te Gendringen. Dit echtpaar was rooms Katholiek. Er was ook een dochter namelijk Aleida Ridder ze was vier jaar.
2.1 Oer Huis No 103 (Reg.11,Bld. 120) Jan (Johannes) Arendsen, geboren te ’s-Heerenberg, op 1 mei 1864 overleden op dit huis, van beroep dagloner gehuwd met Elisabeth Keldermans, geboren 1802 te Gendringen, ingekomen van huis No 428 woonden rond het jaar 1845 en ook in de periode 1850-1860 op dit huis, er was ook een zoon namelijk : Johannes Hendricus, geboren op 19 april 1850 en overleden op 24 april 1869. Eva Wiltig, geboren 1720 te Pruissen, op 22 maart 1853 overleden.
2.2 Johanna Aalders een dochter uit huwelijk van Aalders – Heijster treedt op 23 mei 1834 in het huwelijk met Gradus Veltkamp, dagloner die in 1791 geboren is in Wisch, hierdoor komt de familie Veldkamp op deze boerderij te wonen. In de periode 1840-1850 waren er ook de volgende kinderen uit dit huwelijk namelijk : Johannij, Hendrika geboren 4 mei 1849, Hendrik Jan, geboren op 3 juli 1842. Johannes, geboren 26 april 1846. Bernardus Veldkamp geboren op 27 augustus 1835 huwde op 22 januari 1874 met Willemina Leub die op 15 juli 1897 overleed op dit huis in de ouderdom van 53 jaar. Bernard Veltkamp overleed op 3 januari 1898.
Uit dit huwelijk wordt Gradus Hendrikus Veldkamp geboren op 24 april 1880 en hij overleed op 25 april 1945. Gradus is ovenist bij de DRU en voorzien van een knevel. Gradus is op 30 mei 1901 gehuwd met Anna Geertruida Kok die geboren is in Silvolde (Busch) op 19 juni 1879 en overleden op 12 april 1945.
Hendrik Jan Veltkamp, arbeider geboren op 3 juli 1843 is het hoofd in 1901, maar hij vertrekt op 1 mei 1902 naar Pol 17.
Op 15 augustus 1901 werd op dit adres geboren Johannes Gerhardus Beumer zoon van Antonius Beumer.

Op 30 november 1909 schrijft het gezin van Johannes Gerhardus van Lent, fabrieksarbeider en Anna Maria Belterman zich in op dit adres. Ze vertrokken hierna naar Ulft, huis No 159 Johannes Gerhardus van Lent, kwam van de boerderij van de familie van Lent in Oer waar zijn moeder was geboren.
Uit het huwelijk van Johannes Gerhardus van Lent en Anna Maria Belterman was een zoon namelijk: Antonius Wilhelmus van Lent.
Ook heeft er nog de familie Besseling op dit huis gewoond die van de Akkerstraat kwamen in de zestiger jaren van de twintigste eeuw.
En later de familie Schoenmaker die de boerderij in oude luister herstelde en daarvoor de monumentenprijs van de Oudheidkundige vereniging gemeente Gendringen kreeg hier te wonen.
Hendrikus Beumer en Catharina Veltkamp
Bronnen : Archief: Egbert Koops, Vincent Erinkveld, ECAL.NU. foto's archief Tromp Vincent Erinkveld.

3. Beumer (met 1 samen 1 huis vormend)
1899 Oer Huis No 112A Op 16 maart 1899 werd op het adres Oer Huis No 112A geboren Wilhelmina Berendina Aalders als dochter van het echtpaar Wilhelmus Bernardus Aalders en Johanna Maria Gregoor, dit was geen officieel bestaand huisnummer waarschijnlijk heeft de familie hier tijdelijk gewoond. 
Joanna Burgemeester is geboren op 24 augustus 1835. Zij is weduwe van Beumer.
Zij woont hier met haar 2 zonen: Zoon Antonius Hendrikus is op 11 maart 1901 gehuwd met Catharina Veltkamp die geboren is op 17 juli 1881. Antonius Hendrikus is schrijnwerker en verhuist naar de Akkerstraat.
Zoon Theodorus Wilhelmus is geboren op 3 mei 1864. Hij is fabrieksarbeider en op 13 augustus 1901 is het huwelijk met Anna Geertruida Theodora Kok die op 19 juni 1879 geboren is in Wisch.

 

Bericht uit de Ulftse krant op 30-08-1993.

1650

1850

^ Op deze kaart uit circa 1850, de DRU gebouwen zijn niet meer weg te denken in Ulft. Huis 'Ulft' staat ook nog ingetekend op deze kaart, het was nog bewoond want deze kaart is ontworpen om het jachtgebied aan te geven welke bij Huis 'Ulft' hoort.
Met een rode pijl is aangegeven waar op deze kaart het betreffende historische huis 'Bom Veldkamp' staat.
In die periode (1727 tot 1834) woonde de familie Aalders in dit huis.1 Bom Veldkamp
Oer no 1

1724 Oer Jannes Aalders
1824 Oer Huis No.157 Aalders
1826 Oer Huis No.479 Aalders 
1840-1850 Oer Huis No.479 Veldkamp
1850-1860 Oer Huis No.479 A. Arendsen-Keldermans  
1850-1860 Oer Huis No.479 Veldkamp  
1860-1870 Oer Huis No.102 Veldkamp 
1870-1880 Oer Huis No.110 Aalders 
1880-1890 Oer Huis No.112 Veltkamp 
1890-1900 Oer Huis No.112 Veltkamp 
1900 Ulft Huis No 506 Veltkamp-Kok
Eind 1950 begin 1960 Besseling

 

De boerderij in de zeventiger jaren

van de twintigste eeuw.>

HUIS 479
In Naam en vanwege den KONING
De Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Zutphen in de provincie Gelderland heeft gegeven volgend vonnis De Regtbank
Gezien en gelezen het rekwest van de echtelieden Jan Segewis, schoenmaker en Gerritje Aalders wonende te Sillevolde en verdere daarbij vermelde supplianten welk verzoekschrift is van dezen inhoud. 
Aan den President en de leden van de Regtbank te Zutphen
Mijne Heeren,
De echtelieden Jan Segewis, schoenmaker en Gerritje Aalders, wonende te Sillevold, Hendrik Jan Aalders, landbouwer wonende te Oer onder Gendringen, Jan Hendrik Aalders, slijter en sterke dranken, Aleida Veltkamp, weduwe Antoon Aalders, buiten beroep wonende te Oer, zoo voor eigen hoofde als in kwaliteit van moeder en voogd over haar twee minderjarige kinderen met name Theresia en Willem Aalders hebbende tot toeziend voogd Hendrik Jan Aalders voornoemd en Hendrik Aalders, timmerman, wonende te Gendringen, geven met eerbied te kennen .
Dat tot de nalatenschap haar erflaters de echtelieden Hendrik Aalders en Enneken Bruens beiden gewoond hebbende en overleden in de gemeente Gendringen, behoorende de navolgende onroerende goederen: Een huis en erf, gelegen in Oer, gemeente Gendringen, met een daaraan gelegen kamp hofgrond en het regt van mede eigendom aan de Ulftsche en Ettensche IJsselweide, een stuk bouwland gelegen aldaar achter in het Oersche Veld aan den hoogenweg, groot een bunder, twee en veertig roeden en tachtig ellen en een dreefken land het Zweersdreefken genaamd mede aldaar gelegen groot veertien roeden en acht en twintig ellen. Dat tot liquidatie scheiding en verdeeling van gemelde nalatenschap de verkooping deezer perceelen allezins noodzakelijk is, weshalve de rekwiranten als verklarende in de termen van de wet van 12 junij 1816, artikel 263 verkoop authorisatie verzoeken en dat daarover de notariele werkzaamheden mogen worden overgedragen aan den heer J. Kolfschoten, openbaar notaris resideerende te Gendringen.

 

Bron:  Egbert Koops - Vincent Erinkveld.

© 2018 STAMBOOM-AALDERS-ULFT.

Pagina 13: (Klik) documenten vanaf 1695