AANGELEVERD DOOR JAN AALDERS

TROUWBOEKJE van Wilhelmus Theodorus Aalders zoon van Stephanis Aalders en Grada Jansen, en Johanna Wilhelmina Geerts.

De 8 kinderen die uit dit huwelijk zijn geboren. De twee kinderen die bij de geboorte zijn overleden staan hier niet op vermeld.

DOCUMENT UIT 1825 verklaart dat Wilhelmus Aalders (1803) voor de Nationale Militie is ingeschreven.

 

DOCUMENT UIT 1803

Extract uit het Doopboek der Roomsch Catholieke Gemeente
van Ulft berustende in de Archieven van het Gemeente
Bestuur van Gendringen onder anderen staat geschreven.

 

In den Jare Achttien honderd Drie den Dertigsten Januarij
werd geboren Wilhelmus zoon van Bernarde Aalders en
Johanna Heister. Getuigen: Helena Stevens en Derk Heister. 

Zittend rechts: Willem Aalders.

Jan Aalders was hulpcommies te Eibergen, 

TEKST OP DOCUMENT >
Uittreksel, uit het Register der acten van Geboorte der gemeente Gendringen, over den jare 1831, den vijfden der maand December achttien honderd een en dertig, is geboren Stepfhanus zoon van de echtelieden Willem Aalders en Willemina Theodora Hendrika van de Sande. Het bovenstaande uittreksel verklaard ik ondergetekende Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Gendringen, overeenkomstig aan het voormelde Register
te zijn.
Gendringen de 6 februari 1873.
De Ambtenaar van de Burgelijke Stand voornoemd.

Provincie Gelderland Arrondisment Zutphen
Gemeente Gendringen

< GEBOORTE DOCUMENT UIT 1831

Extract uit het register van geboorten der Gemeente Gendringen.

Den vijfden der maand December achttienhonderd een en dertig is geboren Stephanus zoon van de echtelieden Willem Aalders en Willemina Theodora Hendrika van de Sande.

 

HUWELIJKS DOCUMENT
UIT 1825

De schout Ambtenaar van de Burgelijken Stand des Schoutambt Wisch. Provincie Gelderland verklaren bij deze dat de afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusshen Wilhelmus Aalders oud tweeëntwintig jaren, dienstknecht, woonachtig in het ambt Gendringen minderjarige zoon Bernardus Aalders en Johanna Heister dagloner in het ambt Gendringen. En Hermina Dorethea Hendrika van de Zande oud tweeëntwintig jaren, Dienstmeid, woonachtig in het ambt Gendringen, meerderjarige dochter van Stephanis van der Zande, schoenmaker en Elisabeth Bouwmans, te Silvolde in het Schoutambt Wisch woonachtig, ter anderen zijde; in deze Gemeente op Zondagen den dertienden en twintigsten der maand Maart dezes Jaars, op de gebruikelijke plaats en wijze zijn ......... en dat niemand tegen dezelfve in oppositie is gekomen.

Terborg den 23 ste Maart
1800 vijfentwintig.

De schout Ambtenaar voornoemd bij .........

T.H. Deurvorst 

Pagina 18: (klik) 'het IEDINSGOED'.